Registration for September 2024 for the new group began! Ages 1.1-3.5     החלה ההרשמה לספטמבר 2024

Israel holidays

2023-2024-en-2

הערות: "גן לונה" לא יפעל גם בימי שבתון כלליים כגון ימי בחירות, החלים על כל המשק ואשר מועדם אינו ידוע מראש בעת הרישום לגן (יתכנו שינויים בלוח החופשות). בימים בהם תיערך מסיבה ו/או פעילות משותפת עם הורים אחר הצהריים, תסתיים פעילות הגן אחרי ארוחת הצהרים בשעה 12:15.