Registration for September 2024 for the new group began! Ages 1.1-3.5     החלה ההרשמה לספטמבר 2024

סדר יום

07:45-09:00   קליטת הילדים ומשחק חופשי בפינות הגן

09:00-09:30   ארוחת בוקר

09:30-10:00   החלפות + תיבות פעילות

10:00-10:30   מפגש בוקר

10:30-11:00   עבודה בקבוצות/חוג

11:00 – ארוחת ביניים (פירות)

11:00-11:45   זמן חצר של כל ילדי הגן ביחד/ חוג

11:45-12:30  ארוחת צהריים

12:30-12:50   התארגנות לשינה + החלפת בגדים (במידה והתלכלכנו)

12:50-13:00  סיפור לפני השינה

13:00-15:00   שנת צהריים

15:00-15:20   קימה והחלפות

15:20-15:45   ארוחת ארבע

15:45-16:30  מוקדי פעילות ומשחק חופשי